Wiadomości

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – Podsumowanie 2019 roku

Data publikacji 14.01.2020

Policjanci sprawdzili jakie zagrożenia w 2019 roku na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa najczęściej zaznaczali goście i mieszkańcy powiatu kartuskiego. Podliczono liczbę zgłoszeń zamieszczonych na mapie przez internautów oraz zweryfikowano je pod kątem najczęściej występujących zagrożeń.

W minionym 2019 roku kartuscy policjanci odnotowali na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa łącznie 1272 sygnały napływający od osób, które chcą mieć bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa w okolicy swojego zamieszkania. W porównaniu do roku 2018 liczba ta zmalała o 389 zgłoszeń.

Akty wandalizmu, dzikie wysypiska śmieci, miejsca grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe parkowanie lub oznakowanie drogi, niszczenie zieleni, używanie środków odurzających czy spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym to tylko część zagrożeń jakie można zgłaszać policji za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Na przestrzeni ubiegłego roku na terenie powiatu kartuskiego mundurowi odnotowali najwięcej zgłoszeń w zakresie przekraczania dozwolonej prędkości (775), nieprawidłowego parkowania pojazdów (147) oraz nieprawidłowej infrastruktury (86). Stanowiły one ponad 79 % wszystkich sygnałów społecznych.

W zdecydowanej większości naniesione na mapę zgłoszenia pokrywały się i dotyczyły tych samych miejsc, co było dodatkowym sygnałem dla stróżów prawa, a zarazem potwierdzeniem na to, że dany rejon może być zagrożony.

W wyniku weryfikacji wskazanych na mapie w 2019 roku zgłoszeń, policjanci potwierdzili 560 zagrożeń, co stanowiło ponad 45 % wszystkich otrzymanych sygnałów, a 89 z nich w wyniku podejmowanych przez funkcjonariuszy interwencji zostało wyeliminowanych.

Mimo, że większość zdarzeń ma charakter incydentalny to jednak weryfikacja tych zagrożeń zmniejsza eskalację wielu negatywnych zjawisk, bądź nie dopuszcza do ich powstawania. Podsumowując roczne statystyki dotyczące Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, kartuscy policjanci zachęcają do współpracy i korzystania z tej internetowej aplikacji.

Dzięki takiemu współdziałaniu oraz wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami, a mundurowymi skuteczniej osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

Prosimy jednocześnie o odpowiedzialne korzystanie z tej aplikacji. Pamiętajmy, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję Policji.