Przemoc w rodzinie - Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie  

 

     Przemoc w rodzinie może dotyczyć każdego, niezależnie od pochodzenia, statusu materialnego, wieku, płci, wykształcenia. Może przybierać formy przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej oraz ekonomicznej. Wszystkie te formy mogą występować jednocześnie albo niezależnie od siebie. 

     Przemoc ma charakter długotrwały i najczęściej można podzielić ją na następujące fazy, występujące cyklicznie po sobie:

FAZA NARASTANIA NAPIĘCIA – charakteryzuje się gwałtownym narastaniem napięcia miedzy ofiarą a sprawcą pod wpływem działania różnych czynników; sprawca staje się coraz bardziej agresywny, pobudzony, rozdrażniony, a ofiara wycofuje się, stara się schodzić z drogi, nie prowokować, usprawiedliwia to, że sprawca ją obraża, obwiniając samą siebie;

FAZA GWAŁTOWNEJ PRZEMOCY FIZYCZNEJ – stanowi eskalację agresji i przemocy sprawcy; jest krótka i brutalna, najczęściej wiąże się z obelgami i obrażeniami cielesnymi ofiary; sprawca zachowuje się jakby nie miał świadomości, co robi;

FAZA MIODOWEGO MIESIĄCA – sprawca zachowuje się tak, jakby dopiero zrozumiał, co zrobił (przeprasza, obiecuje poprawę, składa deklaracje miłości i przywiązania, przynosi kwiaty, prezenty, obiecuje, że nigdy takie zachowanie się nie powtórzy), a ofiara postanawia dać mu kolejną szansę, w imię dobra rodziny, miłości, odpowiedzialności.

     Cykle te powtarzają się, z tym że najczęściej występuje skrócenie czasu trwania fazy trzeciej oraz wydłużanie fazy pierwszej i drugiej, a zachowania sprawcy są coraz bardziej brutalne i niebezpieczne. 

Pamiętaj przemoc w rodzinie jest przestępstwem!

     Najczęściej przemoc w rodzinie kwalifikowana jest jako przestępstwo określone w art. 207 Kodeksu Karnego, polegające na znęcaniu się fizycznym lub psychicznym nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. Przestępstwo to jest ścigane z urzędu.

 1. Jeżeli osoba najbliższą stosuje przemoc wobec Ciebie, wezwij Policję.
 2. Podczas interwencji policjanci:
  • udzielą Ci niezbędnej pomocy (np. wezwą pogotowie),
  • mogą, w przypadku stwarzania przez sprawcę bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia, dokonać jego zatrzymania lub umieścić go w izbie wytrzeźwień (dotyczy osób w stanie nietrzeźwości),
  • udzielą informacji dotyczącej Twoich praw i wskażą, gdzie należy szukać pomocy ,
  • udokumentują przebieg interwencji,
  • następnie co najmniej raz w miesiącu wizytę składać powinien Ci dzielnicowy, aby sprawdzić stan bezpieczeństwa domowników i zachowanie sprawcy,

     Skorzystaj z doświadczenia dzielnicowego w pracy z ofiarami przemocy, aby uzyskać wiedzę o swoich prawach, możliwościach przeciwstawienia się dalszej przemocy i instytucjach, które mogą udzielić Ci wszechstronnego wsparcia.

     Zgłoś się do placówek świadczących pomoc ofiarom przemocy (psychologiczną, prawną, terapeutyczną, medyczną, socjalną). Pamiętaj, że instytucje i organizacje do tego powołane pomogą w rozwiązaniu problemów, które powstrzymują Cię przed przeciwstawieniem się przemocy.

    W powiecie kartuskim funkcjonuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie pn. „Można inaczej” na lata 2014-2020.
     Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach przy współpracy zatrudnionych specjalistów posiadających uprawnienia do pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie.
     Program ten przeznaczony jest dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

83-300 Kartuzy, ul Mściwoja II 20

tel./fax: (58) 685-33-20 / 684-00-82
 
http://www.pcprkartuzy.internetdsl.pl
adres
e-mail: pcpr.kartuzy@wp.pl


Ponadto
pomoc można uzyskać również w niżej wymienionych instytucjach:

 Centrum Interwencji Kryzysowe
 z hostelem - 2 miejsca. ul. Gdańska 12, 83-300 Kartuzy,
(wejście od strony Piłsudskiego)

tel. (58) 684-02-19

e-mail: cik_kartuzy@wp.pl

 

    Podstawowym zadaniem Zespołu Interwencji Kryzysowej jest udzielenie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej osobom i rodzinom m.in.  doznającym przemocy. Pomoc ta polega na szybkim udzielaniu wsparcia w radzeniu sobie z aktualnym kryzysem i budowaniu motywacji do pozytywnych zmian.

 
Do pobrania:

Ustawa o pomocy społecznej 

W opracowaniu wykorzystano:
- "Policja i każdy z nas...w trosce o bezpieczeństwo - wademekum bezpieczeństwa osobistego i mienia" wyd. BOG&ART
- "Poradnik – jak unikać zagrożeń?" wyd. MSWiA, WSPol Szczytno, 2007
- "Poradnik – jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie? "wyd. MSWiA, WSPol Szczytno, 2007.

 

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa województwo pomorskie rok 2015 (xls)

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe rok 2015 (xls) 

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2015 (xls)

Wykaz instytucji niosących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w województwie pomorskim (xls)
 

Pliki do pobrania