Wydziały - Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny zajmuje się ujawnianiem przestępstw kryminalnych i ich sprawców, a także współdziała w tym zakresie z innymi jednostkami. Poprzez monitorowanie i analizowanie zjawisk kryminogennych prowadzi rozpoznanie zagrożeń przestępczością.

Zadaniem Wydziału Kryminalnego jest wykonywanie pracy operacyjno – rozpoznawczej oraz nadzorowanie czynności z tego zakresu realizowanych przez inne komórki organizacyjne jednostki. Policjanci Wydziału Kryminalnego zajmują się także poszukiwaniem osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, poszukiwaniem osób zaginionych oraz wykonywaniem czynności w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezieniu nieznanych zwłok.

W skład Wydziału Kryminalnego wchodzą:

-       Zespół operacyjno – rozpoznawczy

-       Zespół do walki z przestępczością gospodarczą

-       Stanowisko do walki z przestępczością narkotykową
 

 

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy zajmuje się ujawnianiem przestępstw i ich sprawców, a także współdziała w tym zakresie z innymi jednostkami.

Zadaniem Wydziału jest praca dochodzeniowo -śledcza oraz nadzorowanie czynności z tego zakresu realizowanych przez inne komórki organizacyjne jednostki.  Obowiązkiem Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego jest równiez walka z przestępczością gospodarczą i ściganie jej sprawców.

Policjanci Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego realizują także czynności z zakresu techniczno - kryminalistycznej obsługi miejsc zdarzeń oraz prowadzą wstępne badania kryminalistyczne śladów i dowodów.

W skład Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego wchodzą: 

       -       Zespół do walki z przestępczością gospodarczą

       -       Zespół techniki kryminalistycznej  
    
   
                      
 

Wydział Prewencji

Do zadań Wydziału Prewencji należy realizacja programów prewencyjnych ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, ograniczanie przestępczości, zwalczanie patologii społecznych, edukację mieszkańców powiatu w zakresie współpracy na rzecz lokalnego bezpieczeństwa oraz utrzymywanie pozytywnego wizerunku Policji w lokalnym społeczeństwie.

Wydział Prewencji organizuje, koordynuje i wykonuje czynności patrolowe, interwencyjne i ochronne. Prowadzi rozpoznanie i dokonuje ogólnej charakterystyki rejonu pod względem zdarzeń i osób mogących mieć wpływ na stan bezpieczeństwa. Nadzoruje służbę dyżurną. Nadzoruje działania zmierzające do zapewnienia porządku publicznego w trakcie imprez masowych i protestów społecznych.

Zadaniem Wydziału Prewencji jest zapobieganie popełnianiu i ściganie sprawców wykroczeń. Ochrona ludzi i mienia w komunikacji publicznej oraz na obszarach wodnych. Do zadań Wydziału Prewencji należy też koordynacja działań w warunkach katastrof naturalnych, awarii technicznych oraz przygotowanie do wykonywania zadań w warunkach konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych w państwie oraz bieżące współdziałanie z innymi podmiotami systemu obronnego państwa.
 
W skład Wydziału Prewencji wchodzą:

-       Zespół patrolowo – interwencyjny

-       Zespół dyżurnych

-       Zespół dzielnicowych

-       Ogniwo ds. wykroczeń

-       Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

-       Zespół ds. nieletnich 
 

 

Wydział Ruchu Drogowego

Do zadań policjantów ruchu drogowego należy wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach publicznych poprzez kierowanie tym ruchem oraz jego kontrolowanie. Policjanci tej komórki organizacyjnej zajmują się likwidacją skutków zdarzeń drogowych oraz zabezpieczeniem procesowym śladów i dowodów związanych ze zdarzeniami drogowymi. Policjanci ruchu drogowego analizują też zjawiska w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i określają tendencje w tym zakresie, a także kreują lokalną politykę przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym