Linki Zielona strefa - Zielona strefa - Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Zielona strefa

Linki Zielona strefa

Linki Zielona strefa

     Zielona Strefa


jeżeli posiadasz informację o popełnionych przestępstwach i wykroczenia przeciwko zwierzętom lub środowisku naturalnemu skontaktuj się z nami:zielonastrefa@pomorska.policja.gov.pl

Zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz.U. Z 2007 r. Nr 43, poz, 277, z późn. zm.) do podstawowych zadań Policji należy m.in. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

 

Powyższe regulacje odnoszą się nie tylko do ochrony ludzi przed niepożądanymi społecznie zachowaniami ale również otaczają szczególną ochroną zwierzęta.

 

Państwo polskie gwarantuje zwierzętom ochronę, poszanowanie i opiekę wynikającą bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r Nr 106, poz. 1002, z pózn. zm.) W związku z powyższym, Policja przy współpracy instytucji i organizacji krajowych jak również międzynarodowych podejmuje działania na rzecz ochrony zwierząt.

Jeżeli posiadasz informacje o:

  • nieuzasadnionym, niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi poprzez m.in. torturowanie lub przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania,
  • oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem,
  • przestępstwach bądź wykroczeniach przeciwko środowisku

skontaktuj się z nami (umożliwienie przekazania informacji na skrzynkę : zielonastrefa@pomorska.policja.gov.pl)

Koordynator ds CITES, ochrony zwierząt i środowiska
Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą z/s w Sopocie KWP w Gdańsku
tel: 47 741-63-64, tel.sek.47 741-62-13
e-mail: zielonastrefa@pomorska.policja.gov.pl

 

Policjant współpracujący z Pionu Prewencji
Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku
tel: 47 741-43-15, tel.sek 47 741-41-71