Punkty karne - Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Punkty karne

Punkty karne

Punkty karne

Punkty karne
 
  • W ciągu roku kierujący może uzyskać 24 punkty karne. Jeżeli jednak kierujący przekroczy liczbę 20 punktów w ciągu roku od uzyskania po raz pierwszy uprawnień do kierowania sporządzana jest decyzja administracyjna o cofnięciu prawa jazdy z wnioskiem o skierowanie na ponowny kurs. Osoba taka traktowana jest w taki sposób jak gdyby nigdy nie posiadała uprawnień. W stosunku do osoby, która posiada prawo jazdy dłużej niż jeden rok i przekroczy 24 punkty, kierowana jest jedynie na egzamin sprawdzający (test teoretyczny i praktyczny).
  • Punkty karne nie są karą, a jedynie formą ewidencji kierowców którzy popełniają wykroczenia.
  • po przekroczeniu 24 punktów karnych policjant kontrolujący zatrzyma prawo jazdy uniemożliwiając dalsze kierowanie pojazdem
  • po utracie prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej liczby punktów karnych, kierujący jest zobligowany do poddania się badaniu psychologicznemu oraz zdać egzamin państwowy, w zakres którego wchodzi część teoretyczna i praktyczna kursu na prawo jazdy.

SZKOLENIE W CELU ZMNIEJSZENIA LICZBY PUNKTÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego / par. 8 / każdemu kierującemu, który na swoim koncie zgromadził punkty karne, przysługuje raz na sześć miesięcy prawo odpłatnego szkolenia, po którym odejmuje się 6 punktów karnych. Liczba odjętych z tytułu udziału w szkoleniu punktów nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem. Kierowcy odejmuje się punkty na podstawie zaświadczenia o szkoleniu. Uczestnictwo w szkoleniu nie powoduje zmniejszenia liczby punktów wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo przekroczyła 24. Z przywileju tego nie mogą skorzystać kierujący, którzy posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami krócej niż rok.

Szkolenie można odbyć w dowolnie przez siebie wybranym ośrodku ruchu drogowego na terenie kraju np.

  • Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku ul. Równa 19/21
  • Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku ul. Mierosławskiego 10
  • Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Elblągu ul. Skrzydlata 1
  • Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy ul. Kardynał Stefana M Wyszyńskiego 54
  • Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Pile ul. Lotnicza 6.