DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

↓ Pokaż informacje dodatkowe ↓

Nawigacja

Moje strony

 

Deklaracja dostępności strony Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach

Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Strona internetowa http://www.kartuzy.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,
  • nie wyszystkie pliki są dostępne cyfrowo, gdyż pochodzą z różnych źródeł, bądź zostały opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji lub przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • brak etykiet pól formularza,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów technicznych z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z redakcją BIP Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach. Dane kontaktowe dostępne są w dziale Kontakt. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  47 742 21 11,  przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej komenda.kartuzy@gd.policja.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dostępność dla osób niepełnosprawnych budynku KPP w Kartuzach i jednostkach podległych

Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach ul. Sambora 41, 83-300 Kartuzy

Budynek komendy jest dostępny dla osób niepełnosprawnych oraz posiada miejsce parkingowe przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej, które usytuowane jest od frontu budynku, na parkingu dla interesantów, vis a vis głównego wejścia do budynku. Dojście do poczekalni od wejścia głównego wyposażone zostało w podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście do budynku posiada dwie pary drzwi dwuskrzydłowych. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi przez służbę dyżurną. Interesanci odbierani są i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji. W poczekalni znajduje się tłumacz języka migowego oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Pozostałe wejścia do budynku dostępne są od dziedzińca obiektu przez parking wewnętrzny. Wjazd na parking wewnętrzny możliwy jest wyłącznie dla policjantów i pracowników Policji poprzez szlaban dozorowany przez służbę dyżurną policji.
Na poszczególnych piętrach znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i interesantów, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku w poczekalni znajduje się ogólnodostępna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

 

Komisariat Policji w Żukowie ul. Polna 2B, 83-330 Żukowo

Budynek komisariatu dostępny jest dla osób niepełnosprawnych. Dojście do poczekalni zostało wyposażone w windę dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przejście z poczekalni Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi przez służbę dyżurną. Interesanci odbierani są i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji. W poczekalni znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 
Dodatkowe wejście do budynku dostępne jest od dziedzińca obiektu przez parking wewnętrzny. Wjazd na parking wewnętrzny możliwy jest wyłącznie dla policjantów i pracowników Policji poprzez szlaban dozorowany przez służbę dyżurną policji.

 

Komisariat Policji w Sierakowicach ul. Lęborska 32, 83-340 Sierakowice

Budynek nie posiada dostępu dla osób niepełnosprawnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Do wejścia głównego budynku prowadzą schody. Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy. Posadzka nie jest równa, antypoślizgowa i odporna na odkształcenia. W pokojach brak przestrzeni manewrowej o wymiarach 150 x 150 cm. Brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością. Brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością.

 

Posterunek Policji w Chmielnie ul. Bernarda Grzędzickiego 2, 83-300 Chmielno

Konstrukcja budynku umożliwia wjechanie do poczekalni osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W poczekalni znajduje się dzwonek, którym można przywołać funkcjonariusza pełniącego służbę. Interesanci odbierani są i poruszają się po terenie PP w obecności funkcjonariusza. Posadzka nie jest równa, antypoślizgowa i odporna na odkształcenia. Brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością.

 

Posterunek Policji w Przodkowie ul. Kartuska 24, 83-304 Przodkowo

Budynek nie posiada dostępu dla osób niepełnosprawnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Do wejścia głównego budynku prowadzą schody. Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy. Posadzka nie jest równa, antypoślizgowa i odporna na odkształcenia. W pokojach brak przestrzeni manewrowej o wymiarach 150 x 150 cm. Brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością.

 

Posterunek Policji w Somoninie ul. por. Józefa Dambka 2, 83-314 Somonino

Budynek nie posiada dostępu dla osób niepełnosprawnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Do wejścia głównego budynku prowadzą schody. Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy. Posadzka nie jest równa, antypoślizgowa i odporna na odkształcenia. W pokojach brak przestrzeni manewrowej o wymiarach 150 x 150 cm. Brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością.

 

Posterunek Policji w Stężycy ul. Kartuska 27, 83-322 Stężyca

Budynek nie posiada dostępu dla osób niepełnosprawnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Do wejścia głównego budynku prowadzą schody. Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy. Posadzka nie jest równa, antypoślizgowa i odporna na odkształcenia. W pokojach brak przestrzeni manewrowej o wymiarach 150 x 150 cm. Brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością.

 

Posterunek Policji w Sulęczynie ul. Żeromskiego 9, 83-320 Sulęczyno

Budynek nie posiada dostępu dla osób niepełnosprawnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Do wejścia głównego budynku prowadzą schody. Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy. Posadzka jest równa, antypoślizgowa i odporna na odkształcenia. W pokojach zapewniono przestrzeń manewrową o wymiarach 150 x 150 cm. Brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością.

 

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

 
Powrót na górę strony